O nas

Cynowa Rocznica

Lubimy obchodzić różne rocznice, szczególnie zaś, gdy jubilatami są osoby lub instytucje nam miłe. Tak jest także w tej sytuacji, gdy swe 10-lecie fetuje świętochłowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Taka rocznica zwana jest cynową lub aluminiową. Spróbujmy zatem przypomnieć najważniejsze fakty z tych 10 lat UTW. 

Zebranie Założycielskie – Członków Założycieli, które powołało Komitet Założycielski w celu podjęcia działań mających na celu rejestrację stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach odbyło się 5 listopada 2010 roku z inicjatywy stowarzyszenia Aktywni dla Świętochłowic, które w swoim programie wyborczym zawarło obietnicę utworzenia UTW dla świętochłowickich seniorów. Na zebraniu, któremu przewodniczyła Krystyna Rawska, uchwalono statut stowarzyszenia i wybrano jego władze: Prezesa Jerzego Migonia i  Zarząd w skład którego weszli :  Adam Graca, Teresa Serafin, Katarzyna Sulska i Czesława Tomczyk.Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Stanisław Cukierda, Barbara Kapias oraz Irena  Marciniak.

Pierwszy protokół z posiedzenia Zarządu stowarzyszenia   nosi datę 17 stycznia 2011 roku. Zgodnie ze statutem  na tym posiedzeniu Zarząd się ukonstytuował .

Wiceprezesem została  Katarzyna Sulska,   Sekretarzem Adam Graca, Skarbnikiem – Czesława Tomczyk  i Członkiem Zarządu  Teresa Serafin.

Zarząd ustalił wówczas, że do osób, które uczestniczyły w Zebraniu  Założycielskim zostanie skierowana ankieta, w celu przedstawienia ich oczekiwań co do oferty programowej UTW. Ankieta obejmowała szereg zagadnień. Pytania dotyczyły między  innymi typu zajęć, które interesowałyby słuchaczy najbardziej, a więc: wykłady, lektoraty, zajęcia artystyczne zajęcia prozdrowotne, sport i rekreacja inne. Pytania dotyczyły także: czasu jaki słuchacze byliby skłonni poświęcić na zajęcia Uniwersytetu i kwoty, którą  chcieliby przeznaczyć na  udział  w tych zajęciach.

Ankietę  rozpowszechniono  za pomocą  Świętochłowickiego Oddziału Związku Emerytów

i Rencistów. Stosownie do otrzymanych informacji Zarząd opracował program zajęć na

I semestr roku akademickiego 2011/2012 obejmujący różnorodne formy aktywności  jak cykl wykładów  z różnych dziedzin nauki, zajęcia sportowo-lecznicze, naukę języków obcych,  zajęcia z informatyki, spotkania literackie. Wykłady odbywały się w pierwszym semestrze co tydzień w środy.

Po  rezygnacji Jerzy Migonia z funkcji Prezesa Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu  6 czerwca 2011 roku dokonało wyboru Krystyny Rawskiej na Prezesa Zarządu UTW w Świętochlowicach.

Z dniem 23 czerwca tego roku stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 389495, a  dnia 20 września 2011 NWZ uchwaliło przystąpienie stowarzyszenia  do Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Podkreślić należy, że z przynależności do Federacji UTW odnoszą wiele korzyści, przede wszystkim szeroki program szkoleniowy, umożliwiający profesjonalne działania Uniwersytetu,  w tym niezbędną wiedzę  w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ponieważ UTW utrzymuje się głównie ze składek swoich członków.

Wkrótce patronacką uczelnią świętochłowickiego UTW została Akademia Wychowania  Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Słuchacze UTW  od  początku swojego uczestnictwa w organizacji, postawili na integrację i w dniu 2 listopada zorganizowali w restauracji Skałka „Zaduszkowy wieczór  poezji i refleksji” z udziałem aktorki Teatru im. St. Wyspiańskiego Marii Stokowskiej-Misiurkiewicz, a 7 grudnia odbył się pierwszy opłatek akademicki w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Korfantego.

Siedziba biura została zorganizowana w lokalu wynajętym przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Korfantego 1, za zgodą Rady Nadzorczej Spółdzielni UTW zwolniony został z części opłat za użytkowanie sali świetlicy osiedlowej, a władze samorządowe wyraziły zgodę na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń MDK przy ul. Harcerskiej oraz
w ZSO Nr 1 przy ul. Licealnej, gdzie UTW realizował zaplanowane zajęcia. Dzięki przychylności dyrekcji Publicznego  Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco (również nieodpłatnie) studenci UTW korzystali z sali komputerowej oraz pracowni językowych.

Z inicjatywy Zarządu wykłady prowadzili nie tylko profesorowie patronackiej uczelni AWF, ale także znakomici luminarze polskiej sceny naukowej i publicznej.

Podkreślić należy obecność: prof. Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich,

 dr Jana Olbrychta –Eurodeputowaneggo-, prof. Stanisława Nicieji -Rektora  Uniwersytetu Opolskiego-, prof.  Leona Markiewicza z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Członkowie Zarządu: dr Ewa Rodek – Kłyś  i mgr Jerzy Migoń, także podjęli trud wykładowców i zaprezentowali  studentom swoją wiedzę z dziedziny filozofii i geografii.

20 czerwca 2012 roku zakończono I rok akademicki wspólnoty

akademickiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu: wiceprezydent Aleksandra Skowronek i Przewodniczący Rady Miejskiej  – Marek Palka, grono profesorskie oraz studenci, którzy w liczbie 76 otrzymali certyfikaty ukończenia pierwszego roku akademickiego.

Inaugurację II roku akademickiego zaszczycił swoją obecnością Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, którego wykład przybliżył historię organizacji ruchu olimpijskiego.

Rok 2012 został ustanowiony uchwała Senatu RP Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, był też z inspiracji Rady Europy Rokiem Rokiem Aktywności Osób Starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Z tej okazji odbył się w dniach 19-20 marca w Warszawie

I Kongres Seniora w którym wzięli udział przedstawiciele świętochłowickiego UTW.

Kolejną inaugurację roku akademickiego  w dniu 9 października 2013 roku zaszczyciła swoją obecnością profesor Dorota Simonides, która wygłosiła wykład o trudnym, ale zarazem barwnym i pełnym wzajemnej życzliwości życiu mieszkańców robotniczych osiedli. Pokazała długą i uciążliwą drogę edukacji dającej szansę zaistnienia w „innym – szerokim świecie” na podstawie książki „Szczęście w garści – czyli z familoka w szeroki świat”, za którą otrzymała prestiżową nagrodę historyczną Polityki.

Wśród znakomitych wykładowców słuchacze mieli zaszczyt wysłuchać wykładu

o Zasłużonych Luteranach na Górnym Śląsku w XIX i XX w.,który wygłosił  biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego diecezji katowickiej ks. dr Tadeusz Szurman, zaś wykład

o finansach publicznych Polski przedstawił  Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego.

Z kolei prof. Wojciech Kowalski (specjalista prawa międzynarodowego i autorskiego) wygłosił wykład o odzyskiwaniu dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej.

11 maja 2013r.  – Uniwersytet wziął po raz pierwszy udział w II Pikniku Organizacji Pozarządowych w naszym mieście. Podobnie jak inne stowarzyszenia skorzystał

z możliwości prezentacji własnego dorobku oraz poznania oferty i osiągnięć innych organizacji działających na terenie miasta. Kontynuował uczestnictwo w tych wydarzeniach przez wszystkie lata swojej działalności.

18 maja 2013 roku po raz pierwszy nasi słuchacze wzięli udział w V Olimpiadzie UTW w Łazach, organizowanej przez tamtejszy UTW pod hasłem „Seniorzy na start”. Atmosfera sportowej rywalizacji i dobrej zabawy towarzyszyła kilkudziesięciu ekipom, które spotkały się już piąty raz nad Zalewem Mitręga w Łazach.

 Świętochłowicki Uniwersytet   zorganizował  10 czerwca 2013 roku konferencję,

w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej

w K/atowicach. Konferencja adresowana do samorządów naszego województwa oraz liderów ++-zacjach i urzędach podejmujących działania na rzecz osób starszych, a także zastąpienie okazjonalnych akcji przez planowe, spójne prace, które pozwalają zmniejszyć dyskryminację osób starszych w życiu społecznym oraz wykorzystać doświadczenia  osób starszych na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjowane były także przez świętochłowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku projekty

„ Seniorzy maluchom” i tak projekt „Wakacyjne Spotkanie Pokoleń” znalazł finansowe wsparcie władz samorządowych – dotacją w wysokości 1000zł oraz życzliwą pomoc organizacyjną ze strony placówek oświatowych: MDK i Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz miejskiego muzeum, a wykonany został przede wszystkim  pracą wolontariuszy  

naszego UTW.

Realizacja nastąpiła w dniu 23.08.2013r. Gry i zabawy aranżowane przez „seniorów” UTW spotkały się z doskonałym przyjęciem licznie zgromadzonych w MDK-u przedszkolaków i młodzieży uczestniczącej w akcji letniej organizowanej na terenie miasta. Sporą atrakcją dla widowni i przeżyciem dla młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej Nr 19 była zaprezentowana inscenizacja teatralna. Swe zdolności muzyczne, recytatorskie          i plastyczne mógł sprawdzić każdy młody uczestnik „spotkania”. O słodkie i inne atrakcyjne nagrody zadbali seniorzy – studenci, którzy jak to w zwyczaju dziadków i babć czytali  dzieciakom  ulubione przez  nich bajki.

„Profesjonalne Uniwersytety III Wieku  w Polsce” –  to projekt  opracowany przez Ogólnopolską Federację  Uniwersytetów Trzeciego Wieku, której  UTW jest członkiem; projekt  uzyskał dofinansowanie ze Środków  Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To przedsięwzięcie przewidywało opracowanie standardów działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku,  ich upowszechnienie w 385 Uniwersytetach  w kraju oraz ich wdrożenie  w grupie  15 UTW działających w formie stowarzyszeń lub Fundacji.  Opracowano standardy  w trzech  podstawowych obszarach działalności  UTW  tj.  formalno-prawnych ramach funkcjonowania, merytoryczno-organizacyjnych aspektach  podejmowanych działań  oraz współpracy UTW z innymi podmiotami.

Podkreślić należy, iż stosowanie standardów według zamysłu autorów projektu  nie miało charakteru  obowiązkowego , a ich  wdrożenie  i  praktykowanie  autorzy pozostawili do autonomicznych decyzji właściwych  statutowo organów zarządzających daną organizacją.

Jedynie prawno-formalne standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku  mają charakter obligatoryjny i wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce.

 +  w tym celu złożył  wniosek do Federacji o rozpoczęcie procedury certyfikacji  .
Na etapie wdrażania standardów korzystając z  poradnictwa  i szkoleń  organizowanych  bezpłatnie przez  Federację UTW przedstawiciele  Zarządu wzięli udział w szkoleniu przygotowującym  do wdrożenia standardów, które odbyło się w Starym Sączu, a jego końcowym efektem było przygotowanie indywidualnego planu  wdrażania standardów

w praktykę działania  UTW.

Rozpoczął się  kilkumiesięczny, żmudny  okres wprowadzania w życie wymogów, które pozwoliły  osiągnąć należytą sprawność organizacyjną  oraz odpowiedni poziom  merytoryczny  działalności.

Po  etapie przygotowującym  do certyfikacji złożono w Federacji  oświadczenie o spełnianiu standardów  wraz z wnioskiem o nadanie certyfikatu.

W celu weryfikacji  spełnienia  ustalonych standardów wyznaczono  na dzień 29.06. 2013r. wizytę  Komisji  Certyfikującej, która  sprawdziła czy  standardy w  sposób rzetelny

i kompletny zaimplementowano w praktykę działania  świętochłowickiego UTW.

W dniu 25.11.2013 r .w Krakowie podczas Małopolskiego Forum Rodziny odbyła się  uroczystość wręczenia  Certyfikatów  15  Uniwersytetom Trzeciego Wieku  uczestnikom  opisanego projektu pilotażowego. UTW w Świętochłowicach otrzymał Srebrny Certyfikat.

Studenci wyczekiwali rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. Ilość studiujących powiększała się, dlatego z radością oczekiwano inauguracji IV roku akademickiego.

Mszę św. w kościele św. Piotra i Pawła odprawił w intencji seniorów naszego miasta diecezjalny kapelan środowisk UTW ks. dr Stanisław Puchała w dniu 5 października 2014 roku. W dniu 8 października 2014r. odbyła się inauguracja roku akademickiego, którą uświetnił wykład Honorowego Obywatela Miasta Świętochłowice – ks. dr sdb Tadeusza Rozmusa. Gość przedstawił zawiłą historię prześladowań chrześcijan od rzymskich katakumb po współczesność.   

Dzięki staraniom Zarządu UTW, wykłady  prowadzili nie tylko  profesorowie patronackiej uczelni – AWF, ale także znakomici profesorowie innych krajowych uczelni, wśród których warto podkreślić obecność: prof. zw. dr n. med. Jana Grzesika , który wnikliwie przedstawiał  wiele zagadnień z zakresu medycyny, fizyki jądrowej i innych,

prof. Juliana  Gembalskiego, rektora Akademii Muzycznej w latach 1996-2002 , założyciela  pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej  muzeum organów, historyka – prof. Wiesława Kaczanowicza UŚ –  świętochłowiczanina . prof. Grzegorza Opali, który wygłosił wykład :  Starzenie społeczeństw, a choroby mózgu”, dr n. przyr. Piotra Szilmana  ze Śląskiej  Akademii Medycznej, który dzielił się praktyczną wiedzą z zakresu parazytologii.

11 kwietnia roku 2014 liderzy Śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkali się
w Świętochłowicach na zaproszenie  UTW, który był organizatorem Śląskiego Forum UTW.
W wydarzeniu udział wzięły 32 Uniwersytety, a także Prezes Ogólnopolskiej Federacji UTW z Nowego Sącza – Wiesława Borczyk.

 24 maja 2014 roku słuchacze wzięli udział po raz drugi w VI Olimpiadzie UTW         w Łazach, organizowanej pod hasłem „Seniorzy na start”.

Tam właśnie zrodził się  pomysł – Świętochłowicka Uniwersjada Seniorów. Inicjatywa organizacji tej regionalnej w swym zamyśle imprezy spotkała się z życzliwym przyjęciem i wszechstronnym wsparciem władz miasta, widzących w niej wspaniałą okazję do integracji lokalnej społeczności i niewątpliwej promocji Świętochłowic. Już w kolejnym 2015 roku po raz pierwszy atmosfera dobrej zabawy i sportowej rywalizacji towarzyszyła kilku reprezentacjom UTW naszego regionu (Bytomia Chorzowa, Jaworzna, Katowic, Piekar Śl., Pszczyny, Rudy Śląskiej, Rybnika i Zabrza ), które mimo trudnego ze względów organizacyjnych okresu, rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, zdecydowały się spotkać na rekreacyjno-sportowych obiektach świętochłowickiej „Skałki”. …                     Kilkugodzinne zmagania w: pływaniu, jeździe rowerowej, strzelectwie, tenisie stołowym i nordic walking wyłoniły zwycięzców, których uhonorowano tradycyjnymi medalami i okolicznościowymi dyplomami. Nawet Ci, którym nie udało stanąć się na przysłowiowym „pudle” mogli mieć nieskrywaną satysfakcję, dorzucili bowiem swą cegiełkę (punkty za uzyskaną lokatę) do zespołowej klasyfikacji generalnej. Puchary dla zwycięzców w tym rankingu, tym razem odebrały zespoły: Świętochłowic (16 medali), Bytomia (14 medali) i Pszczyny (8 barwnych krążków). Tuż za podium znalazła się ambitna ekipa Chorzowa (z 7 medalami). … Przegranych w tej imprezie nie było – wszak każdy z zespołów miał swego medalistę …, a nadrzędną wartość dla wszystkich uczestników stanowiły: przyjemność spotkań, wymiana doświadczeń i dobra zabawa w czasie towarzyszących sportowym zmaganiom prezentacji artystycznych. …

Kolejne 3 lata, to kolejne edycje tej udanej sportowo-kulturalnej imprezy, do której chętnie (choć ze zmiennym szczęściem) wracali jej wcześniejsi uczestnicy. Niestety                w roku 2019 z obiektywnych przyczyn  nie znalazła ona miejsca w miejskim i regionalnym kalendarzu przedsięwzięć senioralnych.

 Do 4 listopada 2015 roku Zarząd pracował w składzie: Krystyna Rawska, Ewa Rodek-Kłyś, Jerzy Migoń, Adam Graca, Jadwiga Kłoska, Teresa Adamus i Grażyna Mazurek. Na Walnym Zgromadzeniu Członków wobec zakończenia I kadencji władz stowarzyszenia dokonano wyboru:  Prezesa w osobie Krystyny Rawskiej  oraz 5 ciu członków Zarządu: Ewy Rodek-Kłyś, Jerzego Migonia, Małgorzaty Binias, Teresy Adamus i Grażyny Mazurek.

Rok 2015 – stworzył okazję nie tylko do wysłuchania  19 wykładów audytoryjnych ale dodatkowo 4 ch wykładów w ramach realizowanego projektu „Starzejemy się w dobrym stylu”. finansowanego z ASOS realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. 

25 lutego 2015 roku rozpoczęto realizację projektu współpracy z UTW w Pszczynie, który zyskał dofinansowanie Prezydenta Miasta w ramach tzw. małych grantów i dzięki temu wsparciu finansowemu grupa 50-ciu studentów pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  gościła w naszym mieście odpowiadając na zaproszenie słuchaczy rodzimego  UTW.  W dniu 14 kwietnia  tego roku  świętochłowiccy studenci złożyli  rewizytę  przyjaciołom

w Pszczynie. Gościnni gospodarze przyjęli świętochłowiczan kawą i śląskim kołoczem

w progach pszczyńskiego magistratu, gdzie była także okazję do spotkania z Burmistrzem Pszczyny. To spotkanie poprzedziła ciekawa lekcja historii w scenerii komnat zamku Hochbergów, a w sali sesyjnej Urzędu Miasta wysłuchano wykładu, którego tematem wiodącym była „Biotechnologia w życiu codziennym”.

Ważne wydarzenie w życiu świętochłowickiego UTW miało miejsce 3 maja 2015 roku, gdy w obecności kilkuset osób zgromadzonych w Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie, z rąk Prezydenta Miasta Dawida Kostempskiego, prezes Krystyna Rawska odebrała statuetkę przyznającą Uniwersytetowi  tytuł  „Zasłużonego  dla Miasta Świętochłowice”. 

7 października 2015 roku w MDK kolejny rok działalności rozpoczął się wykładem inauguracyjnym  „Obywatel w samorządzie”, wygłoszonym przez  Olgierda Dziekońskiego –  Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP.
Zarząd przedstawił  propozycje zajęć fakultatywnych na  rok  2015/2016 : naukę  pływania, strzelectwo, gimnastykę  rehabilitacyjną, naukę  języków: niemieckiego i angielskiego, informatykę, jogę, warsztaty teatralne, grę w brydża towarzyskiego ,od listopada rozpoczęły się zajęcia taneczne.

18.02.2016. słuchacze wyjechali  na kulig do Wisły.

W ramach warsztatów teatralnych „ Witkacy na bis w Świętochłowicach”  grupa studentów  w marcu 2016 rozpoczęła z reżyserem i aktorem Teatru Witkacego, Andrzejem Bieniasem,  próby do spektaklu „ Chłopców” wg Grochowiaka. Premiera spektaklu odbyła się  w CKŚ w dniu 31.05.2016.

W dniu 17.05. 2016. studenci  mieli okazję wysłuchać koncertu Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach w jej nowej siedzibie.

4.06.2016. odbył się kolejny Piknik Organizacji Pozarządowych w którym nasi studenci zaznaczyli swoją obecność prezentując piosenkę w języku angielskim będącą owocem lektoratu.

Zakończenie V roku akademickiego odbyło się w 9.06.2016. z udziałem Prezydenta Miasta, który zaproponował studentom powtórkę z historii na temat powstań śląskich i opowiedział o Klasówce Powstańczej

Wśród wielu wyjazdów edukacyjnych, które cieszyły się popularnością studentów,

ten z września  2016 roku  zapisał się wielkimi zgłoskami w historii UTW.

Podczas  wyjazdu do Zakopanego, Szczawnicy i Czorsztyna w  dniu  18.09.2016. świętochłowicki zespół teatralny OdNowa wystąpił na deskach Witkacego ze spektaklem „Chłopców”, stając się ambasadorem miasta w pełnym tego słowa znaczeniu.

Wśród widzów dominowali nie tylko seniorzy, studenci zakopiańskiego UTW ale także

młodzież, którzy z aplauzem przyjęła spektakl.

            VI rok akademicki rozpoczęto w dniu 11.10. 2016r. uroczystą mszą św. koncelebrowaną w kościele NMP w Piaśnikach, którą odprawił w intencji seniorów miasta Ks. Abp. Senior – dr Damian Zimońz udziałem Ks. dr Stanisława Puchały i proboszcza parafii

Ks. Marka Kotyczki.

Inaugurację VI  roku akademickiego w  dniu 14.10.2016r.  zaszczycili swoją obecnością :
Dawid Kostempski  – Prezydent Miasta i  Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie naszej patronackiej uczelni.

Wykład  „ O mitologii Kresów” wygłosił prof. Stanisław Nicieja  b. rektor Uniwersytetu Opolskiego.    

Istotną datą w działalności UTW był 25 listopada 2016 roku, w Krakowie podczas konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację UTW.: „Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania” zostały uroczyście wręczone Certyfikaty „Profesjonalny UTW”; wśród 12 Uniwersytetów, które odnowiły swoje certyfikaty – świętochłowicki UTW otrzymał Złoty Certyfikat.

W I semestrze VI roku wzbogacono wykłady audytoryjne  o wykłady z nauki astronomii, p. Stefana Janty – Wicedyrektora Planetarium Śl.

Walne Zgromadzenie Członków  dokonało zmian w składzie Zarządu, nowymi członkami zostali Jadwiga Denysiewicz  – Skarbnik i Henryk Duda – Wiceprezes.

Popularnością w mieście i poza nim cieszyły się występy zespołu teatralnego. Spektakl „ Chłopców” obejrzeli słuchacze UTW w Kłaju i Kędzierzynie Koźlu.

 W maju 2017 roku studenci wraz z zespołem teatralnym OdNowa wzięli udział
w wyjeździe edukacyjnym do Wrocławia i Leszna. Zwiedzano pałace w Rogalinie
i Rydzynie, a na zaproszenie UTW w Lesznie zespół OdNowa zaprezentował  spektakl „Chłopców” w rodzinnym mieście autora  St. Grochowiaka.

We wrześniu 2017 zakończony został projekt  zgłoszony przez wolontariusza Jerzego Wawrzyczka: „Zielone trawniki, czyste chodniki – sprzątaj po swoim psie, bo on tego nie potrafi” polegający na montażu pojemników. Projekt był sfinansowany z darowizny  firmy Arcelor Mittal, a zrealizowany przy współpracy studentów miejscowego UTW, na osiedlu

w Piaśnikach i w Parku im. Mieszkańców Heiloo. 

Od kwietnia do października 2017 zespół teatralny OdNowa we współpracy z Teatrem Witkacego brał udział w warsztatach teatralnych, których owocem była „Pułapka” wg tekstów grupy Monty Pythona. Premiera tego spektaklu odbyła się 11 października 2017 roku w CKŚ, jako część artystyczna inauguracji kolejnego VII roku akademickiego.

Inauguracja VII roku akademickiego, którą zaszczycili swoją obecnością :
Dawid Kostempski  – Prezydent Miasta i  Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie naszej patronackiej uczelni  odbyła się w  dniu 11.10.2017. w CKŚ. Wykład inauguracyjny „Jak radzić sobie ze stresem wygłosiła prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab.  Katarzyna Popiołek.

Wieczór  Andrzejkowy w restauracji Skałka w dniu 30.11.2017r.  poświęcony był poezji

p. Danuty Pacześniowskiej  z udziałem poetki, wiersze  recytowali członkowie zespołu  teatralnego OdNowa, a twory muzyczne wykonywała grupa „Przyjaciele”.

 11 grudnia 2017. zespół  zaprezentował  z dużym sukcesem spektakl Pułapki na scenie Witkacego w Zakopanem.

4.04. 2018  słuchacze wzięli udział  w  wyjeździe  edukacyjnym  do Nakła Śl. gdzie zwiedzili siedzibę rodu  Donnesmarcków.

            14 maja 2018r. odbył się wyjazd studentów do Rud Raciborskich w celu zwiedzenia

Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego. W tym dniu  dnia grupa studentów wzięła także udział w ogólnopolskim marszu nordic – walking.

W dniach 25 – 27.05.2018r. zorganizowano wyjazd edukacyjny  do Tarnobrzegu

i Sandomierza. Na zaproszenie UTW w Tarnobrzegu zespół teatralny OdNowa zaprezentował w dniu 27.05. spektakl „ Pułapka” dla słuchaczy z UTW tarnobrzeskiego i  sandomierskiego, a także dla  seniorów  miasta Tarnobrzeg.

W dniu 30 maja 2018r. w MDK odbyło się uroczyste zakończenie VII roku akademickiego

Część artystyczną przygotowali członkowie grupy tanecznej, którzy zaprezentowali ogniste wykonanie impresji tanecznych do melodii z filmu Mamma Mia.

VIII rok akademicki inaugurowano w dniu 07.10.2018.  mszą św. w kościele

 św. Józefa, którą odprawił w intencji seniorów ks. dr Stanisław Puchała.

W dniu 10.10.2018. w CKŚ odbyła się inauguracja VIII roku akademickiego z udziałem

prof. Katarzyny Potyrała – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego

w  Krakowie, naszej patronackiej uczelni.

Wykład inauguracyjny „Grecy i religia” wygłosił dr hab. Zbigniew Kadłubek prof. UŚ.

Tradycyjne spotkanie Andrzejkowe odbyło się w dniu 30.11.2018r. z laniem wosku

i tańcami.

W dniu 19.12.2018 . grono słuchaczy Uniwersytetu wzięło udział w spotkaniu opłatkowym

z udziałem Prezydenta Miasta  Daniela Begera i ks. dr Stanisława Puchały.

Coraz bardziej uaktywniał się zespół teatralny OdNowa, który przygotował na dzień 17 lutego 2019r. premierę spektaklu „Kubuś Puchatek” wg A.A. Milne,

Na zaproszenie UTW z Kłaja  zespół wystąpił  tam w kwietniu 2019 roku. Przedstawienie zaprezentowano także  w Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śl. oraz kilkakrotnie w CKŚ dla uczniów szkół świętochłowickich.

Z okazji Dnia Dziecka w 2019 roku zespół zaprezentował spektakl „Kubusia Puchatka”

w teatrze Witkacego.

2 maja 2019r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało kolejnej zmiany  w składzie Zarządu, funkcję Sekretarza objęła Danuta Zaręba.

W roku akademickim 2018/2019 studenci uczestniczyli w jednodniowych wyjazdach edukacyjnych  do Pieskowej Skały i Ojcowa oraz do Zespołu Pałacowo- Parkowego

w Pławniowicach, zamku i Stadniny Koni w Mosznej.

5.06.2019r. odbyło się w Centrum Kultury Śląskiej zakończenie  VIII roku akademickiego       z udziałem Prezydenta Miasta Daniela Begera,  który przedstawił  perspektywy i strategię rozwoju Świętochłowic. W części  artystycznej  uczestnicy imprezy podziwiali zespół  taneczny  studentów Aster Dance, który   w brawurowy sposób wykonał „ognisty”  układ  choreograficzny ABBA – mix.

9.10.2019r.  odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej inauguracja IX roku akademickiego, którą zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Daniel Beger oraz  prof. Katarzyna  Potyrała – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie. Wykład inauguracyjny „ O drogach i zakrętach sukcesu Coco Chanel ” wygłosiła prof. Krystyna Wojtynek – Musik.

12.10.2019. rozpoczęła się realizacja projektu „ Carpe Diem – razem możemy więcej”,

Udział w projekcie zaproponował nam Uniwersytet  – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Wydział Zamiejscowy w Katowicach dla 30 osobowej grupy naszych słuchaczy; projekt

zakładał 13 dni zajęciowych (w soboty) w postaci wykładów i warsztatów.

Miał na celu rozwój kompetencji osobistych i społecznych seniorów.  

Przedstawiciele  Zarządu, Komisji Rewizyjnej  i Samorządu  UTW  uczestniczyli  co roku w Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu i Krynicy, którego organizatorem i gospodarzem jest Ogólnopolska Federacja UTW, której jesteśmy członkiem.

W dniu 18.12.2019r. liczne grono słuchaczy wzięło udział w spotkaniu opłatkowym

z udziałem Prezydenta Daniela Begera, ks. Andrzeja Urbańczyka  sdb – Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosko, Doroty Leszczyńskiej –Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i gospodarza miejsca Doroty Sparwasser  – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 .

Niestety ogłoszenie pandemii w marcu 2020 roku utrudniło działalność UTW. Zawieszono zajęcia, lecz rychło wykorzystano multimedia.

Zakończenie IX roku akademickiego zrealizowano przy pomocy Śląskiej Telewizji Miejskiej, które obejmowało wykład ks. dr St. Puchały, rozmowę prezes Krystyny Krzemińskiej z literatem Marianem Piegzą, autorem powieści o niezwykłych losach świętochłowiczan. Muzyczną oprawę stanowił fragment koncertu organowego prof. Juliana Gembalskiego.

Wkrótce, bo już 5 sierpnia Zarząd zdecydował o rozpoczęciu projektu „Wakacje z UTW”, który polegał na tym, iż co tygodniowo, w każdą środę odbywały się wykłady wg ustalonego harmonogramu, zamieszczane  na stronie internetowej Uniwersytetu, a słuchacze mogli odtwarzać je w dogodnym dla siebie terminie. Ta inicjatywa miała przekonać słuchaczy, że pandemia nie jest w stanie przeszkodzić działalności Uniwersytetu, który zmuszony sytuacją, zmienił sposób prowadzenia swojej działalności edukacyjnej.

W dniach 17-19 września 2020 roku 20 osobowa grupa studentów wyjechała do Term Uniejowskich, aby skorzystać  z dobrodziejstw tamtejszych wód termalnych, zwiedzając także zamki i pałace w Walewicach, Łęczycy i Łodzi.

Ciąg dalszy nastąpi …