Walne Zebranie – 4 lipca 2022r.

Świętochłowice, dnia  23.06.2022 r.

Wszyscy Członkowie

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Świętochłowicach

          Na podstawie §.20 ust. 2 i 3  statutu stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego

 Wieku w Świętochłowicach   Zarząd zwołuje  w dniu  4 lipca  2022r.

 o godz. 15,00 w auli  (s.105) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świętochłowicach – Piaśnikach przy ul. J. Zubrzyckiego 38 –  Walne Zebranie z następującym porządkiem obrad:

  1/ Otwarcie Zebrania.

  2/ Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza

  3/ Przyjęcie porządku obrad.

  4/ Przyjęcie  Regulaminu Walnego Zebrania stowarzyszenia UTW 

      w Świętochłowicach

  5/  Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok  2021.

  6/  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

  7/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

  8/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia

       absolutorium  Zarządowi z czynności za rok 2021.

  9/  Zakończenie obrad.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Drugi termin Walnego Zebrania   w razie braku kworum

w wyznaczonym terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz.15,15.

W imieniu Zarządu: Sekretarz:    Danuta Zaręba                            Prezes : Krystyna  Krzemińska