Home » Bez kategorii » Walne Zgromadzenie Członków – 10.04.2019

Walne Zgromadzenie Członków – 10.04.2019

Świętochłowice, dnia  26.03.2019.

 

Wszyscy Członkowie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Świętochłowicach

          Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2  statutu Stowarzyszenia „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach”   Zarząd zwołuje  w dniu 10 kwietnia 2019r ( środa )

 o godz. 16,30 w sali 105, Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Świętochłowicach –  Walne Zgromadzenie Członków
z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Zebrania.

2/ Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.

4/ Przyjęcie porządku obrad.

5/ Przyjęcie  Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UTW w Świętochłowicach

6/  Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok  2018.

7/  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

8/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium  Zarządowi
zzzz czynności za rok 2018.

10/  Wybory Członka Zarządu Stowarzyszenia.

  1. podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu p. Ewy Rodek – Kłyś
  2. podjęcie uchwały o wyborze członka Zarząduj

11/  Zakończenie obrad.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków  w razie braku kworum

w wyznaczonym terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz.16,40.

W imieniu Zarządu:

Sekretarz:    Grażyna Mazurek                        Prezes : Krystyna  Rawska